slogan
Home / Tin Tức / Tổ chức kim loại của mối hàn và vùng cận mối hàn

Tổ chức kim loại của mối hàn và vùng cận mối hàn

Xem thêm: Giá Máy Hàn Laser, Giá Máy Hàn Que

– Sau khi đông đặc, kim loại mối hàn sẽ có thành phần khác so với kim loại cơ bản. Dưới tác dụng của nhiệt độ ổ chức kim loại mối hàn cũng được chia thành
nhiều vùng khác nhau

– Tổ chức kim loại mối hàn phụ thuộc ph−ơng pháp hàn, kim loại vật hàn, và chế độ hàn.

– Tổ chức kim loại vùng mối hàn và gần mối hàn đ−ợc chia ra 7 vùng khác nhau : Vùng mối hàn, vùng viền chảy, vùng ảnh hưởng nhiệt gồm có các vùng
: vùng quá nhiệt, vùng thường hoá, vùng kết tinh lại không hoàn toàn vùng kết tinh lại, vùng dòn xanh.

Vùng mối hàn (1) :

– Có thành phần kim loại hổn hợp gi−ua vật hàn, thuốc hàn và que hàn. Tổ chức có dạng kéo dài về tâm mối hàn (theo h−ơng kết tinh)Vùng gần viền chảy có tổ chức hạt nhỏ mịn do tốc độ tản nhiệt nhanh; vung trung tâm có lẫn nhiều tạp chất do kết tinh sau cùng.

Vùng viền chảy (2) :
– Vùng này kim loại nóng chảy không hoàn toàn.

– Thành phần kim loại mối hàn có lẫn các nguyên tố của que hàn và thuốc hàn. Do có sự tác dụng qua lại giữa pha long và pha đặc nên trong mối hàn có thể lẫn các tạp chất. Hạt tinh thể vùng này nhỏ, có cơ tính tốt. Vùng này tồn tại 2 pha lỏng có chhiều rộng vùng này nhỏ khoảng 0,1- 0,3 mm rất khó phân biệt chúng nên gọi chung là vùng viền chảy.

– Vùng ảnh hưởng nhiệt :

– Là vùng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nóng chảy nh−ng có tổ chức và tính chất thay đổi d−ới tác dụng của nhiệt độ. Chiều rộng vùng này phụ thuộc chiều dày vật hàn, nguồn nhiệt, chế độ hàn, phương pháp hàn,… (xem bảng 1.1)

ScreenShot_20170316225054

– Vùng quá nhiệt (3)

T = 1100 … 1200 oC
– Có tổ chức hạt lớn, cơ tính giảm nhiều, dòn, dễ nứt, … Đây là vùng thường gây nên các vết gẫy nứt của mối hàn.

– Vùng thường hoá (4)

– Có T 〉 AC3
– Có nhiệt độ khoảng (880…1100 oC),có chiều rộng khoảng 0.2 … 5 mm có tổ chức hạt nhỏ, cơ tính tốt.

– Vùng kết tinh lại không hoàn toàn (5) : có nhiệt độ khoảng T = 720 … 880

– Tức là nằm trong khoảng AC1 – AC3, nên có thể xảy ra quá trình chuyển biến ôstenit về tổ chức péclít và martenxit cho nên có thành phần hoá học và cơ tính không đồng nhất, cơ tính bị giảm.

– Vùng kết tinh lại (6) : T = 500 … 700 oC

– Tổ chức kim loại giống vật hàn nh−ng độ cứng giảm, tính dẻo tăng

Vùng dòn xanh (7) : cĩ T = 100 … 500 oC

– Tổ chức kim loại ít bị thay đổi nh−ng do không khí xâm nhập vào nên cơ tính giảm, tồn tại ứng suất dư, kim loại bị hoá già, khi thử kéo mẫu hay bị đứt vùng này.

ScreenShot_20170316225144